حضور رئیس سازمان بازرسی در نشست هیات مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8766200/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C