حضور تروریست‌ها در اغتشاشات/ انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر از گزارش شتاب‌زده هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8487038/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8