جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763985/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA