جسد «بهاره للهی» در خانه‌اش در کرج کشف شده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8756630/%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA