جرایم مرتبط با قمار و شرط‌بندی به‌روزرسانی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8568314/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF