ثبت رسمی اسناد از ایجاد دعاوی کیفری جلوگیری می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8490874/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF