تکذیب بازداشت فرزندان «مریم مهرابی»

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8759825/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C