توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8757160/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF