توصیه‌های رئیس عدلیه به نامزدها، ستادها و هوادارانشان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8768036/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86