تغییرات مهم در سیستم بهداشتی مکزیک


شرکت حقوقی مالکیت م،وی اولیوارس مکزیک

رویه ها و حوزه های قضایی مرتبط

از 30 اردیبهشت ماه سال جاری، «حکم اصلاح، الحاق و الغای مقررات مختلف قانون سلامت عمومی برای تنظیم نظام سلامت بهزیستی» به اجرا گذاشته شد که به موجب آن مؤسسه بهداشت بهزیستی (INSABI) از بین رفت. و مشروط بر اینکه وظایف مؤسسه مذکور بخشی از مؤسسه تأمین اجتماعی مکزیک برای رفاه (IMSS-Bienestar) می شود که با همکاری و، بهداشت، نهاد غیرمتمرکز متولی ارائه خدمات رایگان بهداشتی و دارویی خواهد بود. و سایر لوازم به افراد بدون تامین اجتماعی در کشور ما.

در این زمینه و پس از تغییرات متعدد در سیستم ،ید و توزیع دارو در این دوره شش ساله که منجر به فرآیند پیچیده ای تحت مسئولیت UNOPS و INSABI شد، اکنون به دست IMSS-Bienestar خواهد رفت که با نظارت و، بهداشت، نهادی خواهد بود که در فرآیندهای پیمانکاری تلفیقی برای تهیه و توزیع دارو و سایر لوازم مرتبط با سلامت مشارکت خواهد داشت.

بدین ترتیب ،ید تلفیقی دارو و مواد بهداشتی که در سال گذشته برای دوره دوسالانه 2023 و 2024 بالغ بر 170 میلیارد پزو سرمایه گذاری داشته است، باید مجدداً بر اساس مفاد قانون تملک، اجاره و خدمات بخش ،تی انجام شود. که تصریح می کند که تملک های عمومی باید بهترین شرایط موجود را از نظر قیمت، کیفیت، تامین مالی، فرصت و احترام به حقوق مالکیت م،وی تضمین کند.

صدور مقررات نظارتی و اداری لازم برای اعمال این مصوبه در حال حاضر در انتظار است، بنابراین OLIVARES به نظارت بر اجرای اصلاحات مربوطه و تأثیر آنها بر حوزه های مختلف مورد علاقه صنعت ادامه خواهد داد.

© 2005-2023 OLIVARES AND COMPANY SCبررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 185


منبع: https://www.natlawreview.com/article/important-changes-mexican-health-system