تعیین ضرب‌الاجل رفع معضل زیست محیطی برای منطقه مرتضی‌گرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8754939/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF