تعیین تکلیف هزاران تن کالا‌های اساسی در منطقه آزاد بندرانزلی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8491852/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C