تعزیرات حکومتی به گران‌فروشی در سرویس مدارس ورود می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8556300/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF