تشکیل کمیته حقیقت یاب برای ربایش ۴ دیپلمات ایرانی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8770426/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C