تشکیل نخستین کانون داوری حرفه‌ای

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8773847/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C