تشکیل مداوم کارگروه‌های مشترک قوه قضاییه و دولت از مهمترین اتفاقات مطلوب یک سال گذشته است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8761661/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA