تروریست‌ها در صحنه اغتشاشات سال گذشته ایران حاضر بودند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8485995/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF