تدابیری برای کمک به کودکان بدسرپرست

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8742194/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA