‏تحریف و تقطیع صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در روز دور دوم انتخابات

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8770988/%E2%80%8F%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B7%DB%8C%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA