تایید حکم قصاص عامل شهادت عضو مجلس خبرگان رهبری در دیوان عالی کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8597463/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1