برگزاری آزمون جذب پزشک در سازمان پزشکی قانونی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8492091/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C