برپایی ۲۶ میز خدمت در ۲۶ مسجد شهر تهران به مناسبت هفته قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8761672/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87