برنامه سند تحول قضایی برای تقویت تعامل قوه قضاییه با سایر قوا و نهاد‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769724/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7