بررسی عدم اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8486689/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA