برخورد قاطع با جرایم عمدی نیرو‌های مسلح

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769760/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD