برخورد‌های سیاسی برای قوه قضاییه اعتباری ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8755100/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF