برای پیشگیری از تصادفات جاده‌ای تدابیر اساسی اتخاذ شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8607103/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B4%D9%88%D8%AF