برای بازداشت یک متهم مالی ۱۵ نفر داخل خانه می‌ریزند، مگر تروریست می‌خواهید بگیرید؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8592819/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF