ایرانیان زندانی در روسیه به وطن باز می‌گردند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8592181/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF