ایران؛ قربانی بزرگ تروریسم است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769729/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA