ایده زندان ترمیمی بر جلوگیری از تکرار جرم و کاهش جمعیت کیفری متمرکز است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8770160/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA