اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8580968/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF