اقدامات مرکز توسعه در جهت حل اختلافات مردم/ به ۹۰ درصد شکایات مردمی رسیدگی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8493800/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF