اقدامات قوه قضاییه در رابطه با درختان چیتگر بسیار موثر بوده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8764201/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA