اعلام نتایج آزمون تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8767266/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87