اعلام جرم دادستانی تهران علیه محمود صادقی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8757205/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C