اعزام نخستین گروه زائران بیمار به ایران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8485060/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86