اعزام زندانیان به دادگاه به حداقل رسیده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763712/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA