اشتغال ۴۲ هزار زندانی در کشور/ دستمزد زندانیان افزایش پیدا کرده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8758702/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA