اشتغال ۱۷ هزار زندانی در کارخانه‌های کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763048/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1