اسناد دفترچه‌ای قدیمی اعتبار قانونی ندارند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8757459/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF