استفاده از پیام‌رسان‌ها در روز سکوت انتخاباتی جرم است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763477/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA