استفاده از نظارت مردمی در مبارزه با مفاسد اداری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8565590/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C