ارسال پرونده سرقت و زورگیری خشن در پارک سرخه حصار به دادگاه کیفری یک استان تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8577670/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86