ارزیابی اجرای کیفی برنامه‌های عملیاتی سند تحول قضایی سال ۱۴۰۲

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8508559/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2