ارزش اظهارنامه صادراتی توسط گمرک اصلاح شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8597773/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF