ادعا‌ها در مورد حقوق بشر در غزه رنگ باخته است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8599093/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA