اختراع مجدد رابطه استخدامی: بحثی تعدیل شده درباره آینده کار [Podcast]اختراع مجدد رابطه استخدامی: بحثی تعدیل شده درباره آینده کار [Podcast]


منبع: https://www.natlawreview.com/article/reinventing-employment-relation،p-moderated-discussion-about-future-work-podcast