احضار مدیر مسئول و اعلام جرم علیه یکی از سایت‌های منتشر کننده خبر کذب در مورد پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8576041/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4