آمریکا باید پاسخگوی جنایات در غزه باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8574887/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF